Cover Image of Download NAMS  APK

0/5 - votes

ID: com.nams

  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

Download APK now

The description of NAMS


“Нийгмийн ажилтны мэдээлэлийн систем”-ын төслийг Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яамны захиалгаар Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Интерактив ХХК хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү төсөл нь хөгжлийн болон халамжийн нийгмийн ажилтнуудын иргэн болон өрхтэй холбоотой мэдээлэл хүлээн авах, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээ үзүүлэх, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг цахимжуулсан.
ХНХЯ болон түүний харьяа агентлагийн удирдлагууд, хамтарсан багийн гишүүд системээс өөрт хамааралтай тайлан мэдээллийг цаг алдалгүй харах боломжийг бүрдүүлж өгсөн.


“Нийгмийн ажилтны мэдээллийн систем хөгжүүлэх” төсөл нь нийгмийн ажилтнууд иргэдэд түргэн шуурхай хүрч үйлчлэх шаардлагатай байгаагаас үүдэн нийгмийн ажилтны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөнгөвчилсөн цахим систем юм. Улмаар зөвхөн нийгмийн ажилтан гэлгүй ХНХЯ түүний харьяа агентлагууд иргэн, өрхтэй холбоотой үнэн бодит тайлан мэдээг түргэн шуурхай авах боломж бүрдэх юм.

“Нийгмийн ажилтны мэдээллийн систем ” төслийн хүрээнд хөгжлийн болон халамжийн нийгмийн ажилтнуудын иргэн болон өрхтэй холбоотой мэдээлэл хүлээн авах, түүний нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээ үзүүлэх болон үйчилгээг дүгнэх хүртэл үйл ажиллагааг цахимжуулсан.
1.1 version дээр орсон сайжруулалтууд
Өрх нэмэх
Show more

NAMS Varies with device APK for Android Varies with device+

Version Varies with device for Android Varies with device+
Update on 2023-02-19
Installs 10++
File size 16.971.768 bytes
Permissions view permissions
What's new fixed bugs

Versions history:

Show more
Hit APK
Show more