Cover Image of Tải xuống Aiwado PGMS  APK

0/5 - vote

ID: com.anbs.pgapp.debug

Tải file APK ngay
How to install APKs bundle(.zip)

Mô tả của Aiwado PGMS


The application helps PG users to manage Sales data (Sell-out), inventory, display, POSM, gifts updated accurately in real time.
Accurately recording User information (new/loyalty) helps PG access the program properly.
Xem nhiều hơn
  • Danh mục

    Công cụ
  • Yêu cầu:

    Android Varies with device+

Aiwado PGMS Varies with device APK cho Android Varies with device+

Phiên bản Varies with device cho Android Varies with device+
Cập nhật 2023-03-18
Lượt tải 1++
Kích thước tập tin 6.502.422 bytes
Quyền xem các quyền
Cập nhật mới Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng

Phiên bản cũ hơn:

Xem nhiều hơn
Được yêu thích
Xem nhiều hơn